máy chủ riêng ảo
thực hiện dễ dàng
Bắt đầu từ 120.000 VNĐ mỗi tháng.

Tạo khoản
1

Chọn một gói

2

Tạo tài khoản của bạn

3

Máy chủ ra mắt

120.000 VNĐhằng tháng
 • 512 MB Memory
 • 1 Core Processor
 • 20 GB SSD Disk
 • 1 TB Transfer
240.000 VNĐhằng tháng
 • 1 GB Memory
 • 1 Core Processor
 • 30 GB SSD Disk
 • 2 TB Transfer
480.000 VNĐhằng tháng
 • 2 GB Memory
 • 2 Core Processor
 • 40 GB SSD Disk
 • 3 TB Transfer
960.000 VNĐhằng tháng
 • 4 GB Memory
 • 2 Core Processor
 • 60 GB SSD Disk
 • 4 TB Transfer

REAL-TIME APPLICATION PERFORMANCE MONITORING

Tousled freegan messenger bag, mixtape cred farm-to-table meggings deep v 90’s ethnic authentic occupy flexitarian fingerstache